Khoa học công nghệ
Nghiệm thu niên độ Dự án Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng một số vũng vịnh ven biển Việt Nam phục vụ công tác hoạch định chính sách quản lý và sử dụng bền vững
Ngày 23/02/2017 tại trụ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở tổ chức nghiệm thu niên độ Dự án "Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng một số vũng vịnh ven biển Việt Nam phục vụ công tác hoạch định chính sách quản lý và sử dụng bền vững”
   Nghiệm thu niên độ Dự án Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng một số vũng vịnh ven biển Việt Nam phục vụ công tác hoạch định chính sách quản lý và sử dụng bền vững
   Hội thảo thực trạng công cụ kỹ thuật quản lý việc giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng tài nguyên biển ở Việt Nam
   Triển khai xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng và Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Hợp tác quốc tế
Triển khai thực hiện Dự án Tăng cường năng lực thực hiện chiến lược Biển Đông Á - giai đoạn 2
Ngày 15 tháng 02 năm 2017, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức cuộc họp Triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện chiến lược Biển Đông Á - giai đoạn 2” (PEMSEA giai đoạn 2). Phó Tổng cục trưởng Vũ Sĩ Tuấn chủ trì cuộc họp, tham dự có lãnh đạo các đơn vị: Vụ Hợp tác quốc tế & Khoa học Công nghệ; Vụ Kế hoạch – Tài Chính; Văn phòng Tổng cục; Vụ Tổ chức cán bộ.
   Triển khai thực hiện Dự án Tăng cường năng lực thực hiện chiến lược Biển Đông Á - giai đoạn 2
   Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học Công nghệ tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017”
   Việt Nam – Pháp "Thúc đẩy hợp tác trong quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo"
             Liên kết